Japanese Flower Art Photograph

japanese flower art photograph

Japanese Flower Art Photograph, untitled,  by artist Masa Mune of Japan. The photographs composition alludes to genius of the artist and truth in his form. A dark overlay dominates the photo while revealing the delicate and subtle reflections produced from a single pink flower in abstraction. Masa Mune’s photography speaks to the universal language of Art understood around the world.

日本のアーティストマサ胸による日本フラワーアート写真、無題、 。写真組成物は彼の形で芸術家と真実の天才を暗示。抽象化の単一のピンクの花から生産繊細で微妙な反射を明らかにしながら、暗いオーバーレイは写真を支配する。マサ胸の写真撮影は、世界中の理解アートの普遍的な言語に話す。
 Nihon no ātisutomasa mune ni yoru Nihon furawāāto shashin, mudai,. Shashin sosei-mono wa kare no katachi de geijutsuka to shinjitsu no tensai o anji. Chūshō-ka no tan'itsu no pinku no hana kara seisan sensaide bimyōna hansha o akiraka ni shinagara, kurai ōbārei wa shashin o shihai suru. Masa mune no shashin satsuei wa, sekaijū no rikai āto no fuhentekina gengo ni hanasu.